Oppo A94 review: een compleet plaatje

Voor een aanvaardbaar prijsje

Foto: Yorick Dupon
Foto: Yorick Dupon
Foto’s: Yorick Dupon
Foto: Yorick Dupon
Foto: Yorick Dupon

--

--

Journalist bij HLN / Mede-oprichter Tandem Tech (RIP)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store