Xiaomi Mi Band 5 review: Kom uit uw kot!

De ideale metgezel voor lockdownwandelingen en -fietstochten

Foto: Xiaomi

--

--

Journalist bij HLN / Mede-oprichter Tandem Tech (RIP)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store